Welkom

… op mijn website.

Mondelinge vragen

Teveel treinvertragingen en de problematische communicatie van de NMBS - 16 april 2010

Senator Ann Somers ontvangt veel klachten van reizigers en ondervindt zelf als regelmatige pendelaar dat er steeds meer vertragingen zijn in de spitsuren, het moment dat de NMBS de meeste reizigers vervoert. Treinen worden afgeschaft, rijden met aanzienlijke vertragingen, vallen in panne en bovendien vertikt de NMBS het om de reizigers tijdig en duidelijk te informeren. Het zet zeer veel kwaad bloed bij de reizigers die aansluitingen missen, te laat komen om hun kinderen op te halen in de kinderopvang, afspraken niet kunnen nakomen en dergelijke meer.

Aanklacht tegen de homofobe uitspraken van kardinaal Bertone - 15 april 2010

De Heilige Stoel maakt er een gewoonte van om holebi’s te schofferen en homoseksualiteit te veroordelen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de nieuwe homofobe uitlatingen van de Heilige Stoel, bij monde van Kardinaal Tarcisio Bertone, de tweede man van het Vaticaan, verontwaardigde reacties uitlokt. Verenigingen van homoseksuelen reageren woedend, en ook psychiaters en psychologen verwerpen de uitspraak.

Ann pleit voor een migratie –en uitwijzingsbeleid in evenwicht  - 14 april 2010

Het is belangrijk de uit –en instroom van asielzoekers in evenwicht te brengen. Er moet een goed en humaan terugkeer –en uitwijzingsbeleid zijn. Wie wordt afgewezen, dient op een humane wijze begeleid te worden naar zijn land van herkomst. Want anders is het beleid een maat voor niets: er is dus ook werk voor de regering in de afloop van de regularisatiecampagne. Als Open Vld vinden we dat in geval van een negatieve beslissing onmiddellijk een vrijwillig terugkeerproject moet worden aangeboden.

Hoe staat de minister van Werk tegenover de eco-cheques?14 april 2010

Unizo heeft gepleit voor een afschaffing van de eco- en maaltijdcheques. Als alternatief stelt men voor om een gelijkaardig netto-bedrag rechtstreeks op de rekening van de werknemers te laten storten. Het zou handiger voor de consument zijn en een besparing vormen voor de handelaars en werkgevers. Het lijkt dan ook duidelijk dat het met de ecocheques twee kanten kan opgaan: ofwel worden ze afgeschaft en bijvoorbeeld vervangen door een zorg-vriendelijk alternatief als de dienstencheque; ofwel worden ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Senator Ann Somers suggereert om werknemers de eco-cheques te laten aanwenden voor de aankoop van ‘overtollige’ groene stroom tegen voordeeltarief bij hun werkgever.

De financiële situatie bij de NMBS - 13 april 2010

De minister zou met de NMBS-topmannen onderhandelen over wat cryptisch omschreven wordt als ‘gezamenlijke maatregelen die de spoorwegbedrijven efficiënter kunnen doen werken om de schulden af te bouwen’. De vakbonden hebben echter al gewaarschuwd geen besparingsmaatregelen te willen slikken zolang er geen volledige duidelijkheid is over de financiële situatie van de NMBS. Te vrezen valt dat er binnen de kortste keren zal worden gedreigd met stakingen waardoor de reizigers alweer de dupe zullen worden. Ann verzoekt de minister dan ook met zeer grote aandrang om de nodige inspanningen te doen om stakingen te allen prijze te vermijden.

Afschaffing treinen tijdens de zomermaanden? - 13 april 2010

Alsof de treinreizigers nog niet voldoende overlast hebben ervaren door de veelvuldige vertragingen, pannes en afgeschafte treinen tijdens het werkjaar, heeft de NMBS nu ook besloten om bovenop de 280 treinen, die traditioneel tijdens de zomermaanden worden afgeschaft, 150 bijkomende treinen van het spoornet te halen in de vakantiemaanden. TreinTramBus heeft zich reeds bijzonder sceptisch getoond ten aanzien van de plannen én de argumentatie van de NMBS. Ann wil duidelijkheid van de minister.

Ann vraagt meer ontradingscampagnes om illegale migratie in te dijken - 9 april 2010

In dit huidige klimaat van regularisatie en stijgend aantal asielaanvragen moet de regering naast andere beleidsmaatregelen inzake, ook veel aandacht schenken aan een performant  ontradingsbeleid en sensibilisatiecampagnes. In heel wat landen wordt de hemel op aarde beloofd in ons landen met alle gevolgen vandien. Een ontradingscampagne zoals onlangs in Servië en Montenegro heeft zijn vruchten afgeworpen.

Eindelijk een Protocolakkoord tussen Fedasil en Dienst Vreemdelingenzaken8 april 2010

Er zou eindelijk een Protocolakkoord gesloten zijn tussen de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Fedasil, de instantie de de opvang van asielzoekers regelt in ons land. Deze twee diensten hangen af van telkens een andere minister. Een betere samenwerking tussen deze twee overheidsdiensten kan de druk op het opvangnetwerk van ons land verlichten.

Zorgwekkende toename van het aantal gonorroebesmettingen  - 1 april 2010

De afgelopen tien jaar is het aantal gonorroebesmettingen in Vlaanderen vertienvoudigd. In vergelijking met hiv of andere geslachtsziekten heeft gonorroe als kenmerk dat het zich vrij snel manifesteert. Hierdoor wordt de ziekte sneller geregistreerd en kan ze sneller behandeld worden. De Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat de ziekte binnenkort niet meer afdoende kan worden behandeld omdat de bacterie in ijltempo resistent wordt. Holebi-meter Ann Somers waarschuwt dat de gonorroebesmetting in hoofdzaak een mannenaangelegenheid is: 18% van de soa’s bij mannen is gonorroe, tegenover amper 4,5% bij vrouwen. Mannen die seks hebben met mannen lopen het grootste risico op besmetting. De minister erkent de problematiek.

Ann in de bres voor het behoud van het bataljon para’s in Diest – 25 maart 2010

Het hervormingsplan van de minister zorgt niet alleen voor heel wat ongenoegen, maar ook voor ongerustheid bij militairen en hun families. Een aanzienlijk aantal militairen wordt geconfronteerd met een onverwachte overplaatsing, die hen en hun families zal verplichten te verhuizen. Welke inspanningen heeft de minister al genomen inzake zijn communicatie naar de militairen? Klopt het dat de minister de geschatte renovatiekosten voor de citadel van Diest overdrijft? Zijn er offertes gemaakt voor Diest? Ann Somers verkreeg antwoord.

 Ideeën van minister over hervormingen PWA zijn te gek voor woorden – 25 maart 2010

 Senator Ann Somers heeft zich vastgebeten in het PWA-dossier. Onlangs stelde de minister voor om reeds gesanctioneerde werklozen toe te laten in de PWA’s te werken. Deze gesanctioneerde werklozen zouden daarbij aangemoedigd worden om ondertussen werkloosheidsuitkering te genieten. Vrij vertaald, komt het er op neer dat werkzoekenden die onvoldoende inspanningen doen in het kader van de activering, worden geschorst, maar hun uitkering kunnen behouden, als ze bv. 30 uren in de maand bij een PWA gaan klussen. Dat is nog niet eens één volle dag per week! Dit is alle gekheid op een stokje. Waar is de minister mee bezig? Ann ondervroeg ze in plenaire zitting.

Belgische bijdrage om vrouwensterfte door Aids aan te pakken – 18 maart 2010

Senator Ann Somers is bezorgd over het feit dat het VN-bureau (UNAIDS) ter bestrijding van AIDS meldt dat ca. 70% van de vrouwen wereldwijd wordt gedwongen onveilig te vrijen. Vooral in Afrika is de situatie momenteel zeer ernstig. Kunnen we vanuit de België bijdragen tot sensibilisering en preventie? Welke budgetten trekt de federale regering hiervoor uit? Ann verkreeg cijfers van de minister van Ontwikkelingssamenwerking tijdens de plenaire zitting.

 Ann pleit bij minister van Werk voor meer aandacht naar de loopbaan van 50 plussers - 18 maart 2010

Uit een enquête over de arbeidsmarkt van het Liberaal Verbond van Zelfstandigen (LVZ) blijkt dat bijna vier op vijf ondernemers bereid zijn om oudere werknemers boven de 50 jaar in dienst te nemen. Voorwaarde is wel dat de loonvoorwaarden aanvaardbaar zijn. In het algemeen beschouwt 45 procent van de werkgevers de loonkost nog altijd als de belangrijkste hindernis bij de indienstneming van werknemers. De enquête toont alvast aan dat de gebruikelijke stelling dat werkgevers weigeren ouderen in dienst te nemen op zijn minst voor discussie vatbaar is. Tijd om de minister hierover te interpelleren.

Ann klaagt het overmatig Rilatine-gebruik in België aan - 11 maart 2010

Meer dan 26.000 Belgische jongeren slikken dagelijks Rilatine, terwijl dat het in 2004 nog maar 6.000 jongeren betrof. Een verviervoudiging dus. Bovendien blijkt uit een reportage van Koppen op de VRT dat Rilatine en aanverwante middelen, misbruikt worden door studenten die helemaal geen ADHD hebben, enkel en alleen om zich beter te concentreren. De neveneffecten voor deze jongeren zijn navenant: cardiovasculaire storingen, psychoses, depressie, … Tijd dat de minister inzake initiatief neemt om het wangebruik aan te pakken vindt senator Ann Somers.

Buitenlandse uitzendkantoren zetten buitenlanders aan het werk tegen dumpingprijzen - 11 maart 2010

In de pers werd gewag gemaakt van Poolse en Nederlandse uitzendkantoren die op de Belgische markt uitzendkrachten aan het werk stellen tegen dumpingprijzen van € 16. Nochtans liggen de wettelijke minimumprijzen in België op minstens € 26 à € 27. Deze onregelmatigheden besmeuren het blazoen van onze Belgische uitzendkantoren die hier helemaal niets mee te maken hebben. Ann interpelleerde de minister en kreeg antwoord.

Fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid? - 11 maart 2010

Uitspraken van de Waalse minister André Antoine en minister Milquet hebben de Belgische werkgeverssector gechoqueerd: jobgarantie in een vrije markteconomie, zoals de onze, is enkel mogelijk in een staat geleide planeconomie, zegt professor in de economie Paul De Grauwe. Ann roept de minister ter verantwoording om haar eenzijdige aankondigingen zonder de werkgeversorganisaties te betrekken.

PWA-systeem is duidelijk een werkloosheidsval 25 februari 2010

Bij de invoering van het ondertussen zeer succesvolle dienstenchequesysteem was het de bedoeling dat de PWA-ers naar dit systeem zouden doorstromen en zo een reguliere job zouden bekomen. De aangekondigde doorstroommaatregel van de minister van Werk voor jonge PWA-ers (onder de 50 jaar) naar dienstencheques zou een besparing voor de schatkist betekenen. Maar nu al blijkt uit cijfers dat zowat 60% van de PWA-ers 50 jaar of ouder is! Bovendien is de gemiddelde werkloosheidsvergoeding van mannelijke PWA-werknemers hoger dan die van mannelijke uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Een duidelijk bewijs dat het PWA-systeem een werkloosheidsval is dat de minister niet grondig genoeg wil hervormen. (Klik op de titel voor het volledig verslag).

 Ongehoorzame PWA’s die niet willen weten van besparingen door minister? 25 februari 2010

De beslissing van de regering om 4 miljoen euro van de PWA-reserves en 55,2 miljoen euro van de PWA-reserves uit dienstenchequesactiviteiten te innen om de maatregelen van de minister ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid te helpen financieren, veroorzaakt uiteraard ongenoegen bij de PWA’s. Zelfs in die mate dat een aantal PWA’s naar verluidt halsstarrig weigert om te voldoen aan de verplichting om de jaarrekening neer te leggen bij de RVA. Klopt dit? Welke PWA’s? En zal de minister hiertegen sanctionerend optreden? Minister van Werk gaf antwoord op de vragen van senator Ann Somers.

3000 naturalisatiedossiers al vele jaren geblokkeerd 3 december 2009

Op het ogenblik wachten ongeveer 3 000 personen al vier jaar op een definitieve beslissing over hun naturalisatiedossier. Het zijn allemaal dossiers waarover het parket van Antwerpen advies moet geven aan de Kamercommissie voor de Naturalisaties. Op 12 maart 2009 verklaarde de minister van Justitie dringend een oplossing te voorzien. We zijn nu meer dan een half jaar later en er lijkt geen schot te komen in de zaak: Ann ondervraagt de minister die toegaf dat er nog wat moest gebeuren… (klik op titel van dit artikel).

Steeds meer treinen worden afgeschaft of zijn in vertraging 16 juli 2009

In de 3 maanden na de aanpassingen van uurroosters van de NMBS in de zomer van 2009, blijkt uit cijfers dat per dag 43 treinen werden afgeschaft en dat 1 op de 10 treinen meer dan 6 minuten in vertraging zijn. Senator Ann Somers, die zelf veel met de trein pendelt, merkt het stijgend ongenoegen bij de treinreizigers. Ze klaagt deze toestand aan bij de minister in plenaire zitting van de Senaat. Ze eist ook een uitleg voor de soms zeer gebrekkige communicatie naar de NMBS-klanten in de trein alsook het station. U kan het verlag lezen door op de titel van dit artikel te klikken.